Spring naar inhoud

Pijler 5: Natuur en milieu

Wat willen we bereiken?

Doelstelling(en):

In het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030 zijn onderstaande doelstellingen geformuleerd voor deze pijler. 

 • In 2030 zijn de gronden rondom het gemeentelijk vastgoed  van de gemeente Tynaarlo (gedeeltelijk) klimaatadaptief en natuurlijk ingericht.
 • In 2030 heeft gemeente Tynaarlo in alle dorpen stappen gemaakt op gebied van klimaatadaptatie, en zijn alle nieuwbouwwijken en minimaal vier bestaande wijken klimaatbestendig ingericht.
 • In 2030 zijn de schoolpleinen van de basisscholen (gedeeltelijk) klimaatadaptief en natuurlijk ingericht.
 • In 2030 werkt 25% van de agrarische bedrijven planmatig aan verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.

Waar staan we?

 • Het aantal gemeentelijke gronden, schoolpleinen en wijken en dorpen dat klimaatadaptief is ingericht, is nog niet goed in beeld. Ook is nog niet bekend hoeveel agrarische bedrijven er zijn die planmatig werken aan verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.
 • Er zijn al wijken klimaatadaptief ingericht zoals Groote Veen in Eelde en onlangs de nieuwe wijk Vries-Zuid. We zijn bezig met de planontwikkeling van de wijk Laarhove in Zuidlaren waar ook klimaatadaptatie een aandachtspunt is. Op gemeentegrond zijn al op veel plekken wadi’s en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Er wordt geïnventariseerd bij welke schoolpleinen klimaatadaptieve aanpassingen de komende jaren prioriteit hebben.
 • Het streven is om de voortgang op deze ambitie cijfermatig te monitoren. Zodra deze informatie beschikbaar is, wordt dit opgenomen in de monitor.

Lopende en geplande projecten

 • Stresstesten en Regionale Adaptiestrategie: In de stresstesten worden gebieden die door veranderingen van het klimaat kwetsbaar zijn voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in kaart gebracht. De uitkomsten van de stresstest en dialogen zijn de input voor de Regionale Adaptiestrategie (RAS). De RAS zorgt ervoor dat de Regio Groningen en Kop van Drenthe, waar Tynaarlo onder valt, in de toekomst klimaatbestendig zijn. De RAS was de basis voor het opstellen van de Lokale Adaptatie Strategie (LAS) van de gemeente Tynaarlo. In de LAS wordt beschreven hoe de gemeente Tynaarlo gaat zorgen voor een klimaatadaptieve gemeente in 2030.
 • Infiltratiesystemen en loskoppelen regenpijpen: Bij onderhoud of vervanging van riool, of de aanleg van nieuwe wegen/wijken, worden infiltratiesystemen ingebouwd, bijvoorbeeld wateropslag onder verharding of wadi’s. Ook krijgen bewoners het aanbod om de regenpijp af te koppelen.
 • Klimaatweek: De gemeente Tynaarlo is Klimaatsupporter van de Nationale Klimaatweek. Door middel van een divers programma wil de gemeente Tynaarlo de bewustwording van inwoners bevorderen. Ook in 2023 is de gemeente Tynaarlo Klimaatsupporter en biedt de gemeente de inwoners een programma aan tijdens de Klimaatweek.
 • Operatie Steenbreek: De gemeente Tynaarlo is deelnemer van het landelijk initiatief ‘Operatie Steenbreek’. Met het oog op klimaatverandering informeren wij inwoners en ondernemers over het belang om tuinen, buitenruimte en leefomgeving zoveel mogelijk te vergroenen en klimaatadaptief in te richten. Dat geldt ook voor de gemeentelijke openbare ruimte en schoolpleinen. Om bewustwording te creëren is de gemeente Tynaarlo tijdens de vorige Klimaatweek gestart met tuintegel-ruilacties op basisscholen. Van de stenen uit de tuinen werden insectenhotels op schoolpleinen gebouwd. 
 • Programma Schoolplein revolutie Drenthe: Het programma richt zich op de gezondheid van kinderen en het bevorderen van bewegen, klimaatadaptie en natuur op schoolpleinen. Vergroening van schoolpleinen zorgt voor meer schaduw en draagt bij aan CO2-reductie. In onze gemeente doen twee scholen mee aan het door de provincie Drenthe aangeboden programma. Een derde school uit onze gemeente kan nog worden geselecteerd voor deelname.
 • Boermarke: Boermarke Zeijen werkt sinds 2019 samen aan een circulair landbouwsysteem. De groep boeren wil een grotendeels zelfvoorzienend landbouwsysteem opzetten. Verder experimenteren veel leden van de Boermarke met vergroeningsmaatregelen om de biodiversiteit te verbeteren.
 • DPLG: In 2024 wordt het Drents Programma Landelijk Gebied door Gedeputeerd Staten vastgesteld. Het programma bevat een integrale aanpak voor de opgaven van stikstof, natuur, water en klimaat in onze leefomgeving. Naast het herstellen van de natuur moet ook de vitaliteit, de leefbaarheid en het sociaaleconomisch perspectief van Drenthe worden behouden of verbeterd. Op gebiedsniveau wordt met alle gebiedspartners zoals de waterschappen, de provincie, de gemeenten, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties samengewerkt aan het gebiedsplan en de implementatie hiervan op lokaal niveau. Onderwerpen als natuurinclusieve landbouw, natuurontwikkeling en biodiversiteit spelen daarin een belangrijke rol. De uitvoering brengt ook CO2-reductie met zich mee door maatregelen als vernatting van veengebieden en de versterking van groenstructuren.
Versie:
v6.1.1

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report