Spring naar inhoud

Pijler 5: Natuur en milieu

Wat willen we bereiken?

Doelstelling(en):

In het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030 zijn onderstaande doelstellingen geformuleerd voor deze pijler. 

 • In 2030 zijn de gronden rondom het gemeentelijk vastgoed  van de gemeente Tynaarlo (gedeeltelijk) klimaatadaptief en natuurlijk ingericht.
 • In 2030 heeft gemeente Tynaarlo in alle dorpen stappen gemaakt op gebied van klimaatadaptatie, en zijn alle nieuwbouwwijken en minimaal vier bestaande wijken klimaatbestendig ingericht.
 • In 2030 zijn de schoolpleinen van de basisscholen (gedeeltelijk) klimaatadaptief en natuurlijk ingericht.
 • In 2030 werkt 25% van de agrarische bedrijven planmatig aan verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.

Waar staan we?

 • Het aantal gemeentelijke gronden, schoolpleinen en wijken & dorpen dat klimaatadaptief is ingericht, is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor het aantal agrarische bedrijven dat planmatig werkt aan verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.
 • De inschatting van de gemeente is dat er momenteel weinig gemeentelijke gronden en schoolpleinen klimaatadaptief zijn ingericht en dat er nog geen wijken zijn die klimaatadaptief zijn ingericht. Ook het aantal agrarische bedrijven dat planmatig werkt aan verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit is volgens de gemeente nog beperkt. 
 • Het streven is om de voortgang op deze ambitie cijfermatig te monitoren. Zodra deze informatie beschikbaar is, wordt dit opgenomen in de monitor.

Lopende en geplande projecten

 • Stresstesten en Regionale Adaptiestrategie: In de stresstest worden gebieden die door veranderingen in klimaat kwetsbaar zijn voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in kaart gebracht. Kaarten van de stresstest en dialogen zijn de input voor de Regionale Adaptiestrategie (RAS). De RAS zorgt ervoor dat de Regio Groningen en Kop van Drenthe, waar Tynaarlo onder valt, in de toekomst klimaatbestendig zijn.
 • Infiltratiesystemen en loskoppelen regenpijpen: Bij onderhoud of vervanging van riool, of de aanleg van nieuwe wegen,/wijken, worden infiltratiesystemen ingebouwd, bijvoorbeeld wateropslag onder verharding of wadi’s. Ook krijgen bewoners het aanbod om de regenpijp af te koppelen.
 • Klimaatweek: De gemeente Tynaarlo is Klimaatsupporter van de Nationale Klimaatweek. Om burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, organiseerde de gemeente Tynaarlo in de Klimaatweek bewustwordingsacties. Het voornemen is om volgend jaar weer een programma tijdens de Klimaatweek te organiseren.
 • Operatie Steenbreek: De gemeente Tynaarlo is deelnemer van het landelijk initiatief ‘Operatie Steenbreek’. In het kader van de klimaatverandering is het belangrijker om als gemeente inwoners en ondernemers te informeren over het belang om tuinen, buitenruimte en leefomgeving zoveel mogelijk te vergroenen en klimaatadaptief in te richten (o.a. gebruik van regenwater, bomen voor schaduw, natuurvriendelijke en biodiverse beplanting). Dat geldt ook voor de gemeentelijke openbare ruimte en schoolpleinen. Om bewustwording te creëren is de gemeente Tynaarlo tijdens de Klimaatweek gestart met tuintegel-ruilacties op basisscholen. Van de stenen uit de tuinen werden insectenhotels op schoolpleinen gebouwd. De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met scholen en schoolbesturen om wensen en behoeftes voor het klimaatadaptief inrichten van schoolpleinen in kaart te brengen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan aspecten die relevant zijn voor de gezondheid (beweging & hittestress).
 • Boermarke: Boermarke Zeijen werkt sinds 2019 samen aan een circulair landbouwsysteem. De groep boeren wil een grotendeels zelfvoorzienend landbouwsysteem opzetten. Verder experimenteren veel leden van de Boermarke met vergroeningsmaatregelen om de biodiversiteit te verbeteren.
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting