Spring naar inhoud

Overzicht uitkomsten

CO2-uitstoot

 • De CO2-uitstoot veroorzaakt door het gebruik van fossiele energie op het grondgebied van de gemeente Tynaarlo bedraagt 162 kton in 2020. Dit is de optelsom van directe uitstoot door de verbranding van aardgas, benzine of diesel (scope 1 emissies) en indirecte uitstoot die ontstaat door gebruik van elektriciteit of warmte in Tynaarlo die elders is opgewekt (scope 2 emissies).
 • In de periode 2010 t/m 2020 is de CO2-uitstoot met 47 kton afgenomen. Dit komt neer op een daling van 23%. Vooral de uitstoot door bedrijven en instellingen is in deze periode fors gedaald (-43%). De uitstoot door woningen is met 23% gedaald en de uitstoot in de mobiliteit is het minst sterk gedaald (-6%).
 • Scope-1 emissies zijn beschikbaar vanaf 1990 en scope-2 emissies vanaf 2010. De voortgang op de ambitie om in 2030 een CO2-reductie van 49% en in 2050 een CO2-reductie van 95% t.o.v. 1990 te realiseren, is daarom enkel gebaseerd op de ontwikkeling van scope-1 emissies.
 • Sinds 1990 is de directe CO2-uitstoot (scope 1) in de gemeente Tynaarlo met 16 kton (-10%) afgenomen tot 133 kton in 2019. Om een reductie van 49% in 2030 te realiseren, mag de uitstoot in 2030 maximaal 76 kton bedragen.

Hernieuwbare energie

 • De totale hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Tynaarlo bedraagt 295 TJ in 2020. Dit komt overeen met 11% van het totale energiegebruik in de gemeente Tynaarlo.
 • Het grootste deel (232 TJ) betreft hernieuwbare elektriciteit en warmte opgewekt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het resterende deel betreft biobrandstoffen die weliswaar in Tynaarlo worden gebruikt, maar elders zijn geproduceerd.
 • Duurzame elektriciteit heeft het grootste aandeel in de hernieuwbare energiemix van de gemeente Tynaarlo (64%), gevolgd door hernieuwbare brandstoffen in de mobiliteit (21%) en duurzame warmte (14%).

Voortgang van de vijf pijlers

​​​​​​​Hernieuwbare energie

 • De doelstelling is om in 2030 jaarlijks tussen 745 en 1.090 TJ aan hernieuwbare energie op te wekken.
 • De opwek van hernieuwbare elektriciteit en warmte in de gemeente Tynaarlo bedraagt 232 TJ in 2020. Door de plannen voor extra zon op land en dak neemt de opwek van hernieuwbare energie toe tot 366 TJ.

Woningen en gebouwen

 • Het doel is dat in 2030 de eerste wijken in Tynaarlo van het aardgas zijn en dat alle bedrijven en instellingen voldoen aan de landelijke energieprestatiedoelen.
 • In 2020 werd 1,2% van de woningen in de gemeente Tynaarlo elektrisch verwarmd zonder gasverbruik. Van een groot deel van de bedrijven en instellingen in Tynaarlo is (nog) niet bekend in hoeverre ze aan de landelijke energieprestatiedoelen voldoen.

Mobiliteit

 • Het doel is om de uitstoot bij vervoer terug te dringen en de gemeentelijke organisatie wil een voorbeeld zijn en streeft naar een fossielvrij wagenpark in 2030.
 • In 2019 bedroeg de CO2-uitstoot als gevolg van het brandstofverbruik in de mobiliteit in de gemeente Tynaarlo 70,6 kton. Sinds 2010 is de uitstoot 6% afgenomen. De exacte uitstoot door het gemeentelijk wagenpark is nog niet bekend.

Circulaire economie

 • Het doel is dat tot en met 2030 minimaal 4 projecten of experimenten omtrent circulair bouwen hebben plaatsgevonden binnen de gemeente Tynaarlo. Daarnaast dient circulair inkopen in 2030 centraal te staan bij de inkoop van producten of materialen.
 • Er zijn momenteel 4 projecten gericht op circulair bouwen in uitvoering of ontwikkeling. Dit komt overeen met de doelstelling voor 2030. De ambitie dat circulair inkopen in 2030 centraal staat, moet nog verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd.

Natuur en milieu

 • De ambitie is om gemeentelijke gronden, schoolpleinen en verschillende wijken & dorpen klimaatadaptief in te richten. Ook is als doel geformuleerd dat minimaal 25% van de agrarische bedrijven planmatig werkt aan verbetering van biodiversiteit en landschapskwaliteit.
 • Er is (nog) geen kwantitatieve informatie beschikbaar over het aantal gemeentelijke gronden, schoolpleinen, wijken & dorpen en agrarische bedrijven dat aan deze ambitie voldoet. De inschatting is echter dat dit momenteel nog een laag aantal is.
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting