Spring naar inhoud

Pijler 3: Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Doelstelling(en):

In het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030 zijn onderstaande doelstellingen geformuleerd voor deze pijler. 

 • In 2030 wil de gemeente een voorbeeld zijn op gebied van duurzame mobiliteit. Het volledige wagenpark van de gemeente Tynaarlo is fossielvrij in 2030.

 • Het terugdringen van uitstoot bij vervoer door het stimuleren van openbaar vervoer, fietsen en gedeeld vervoer.

 • Het terugdringen van uitstoot bij vervoer richting de steden Assen en Groningen door de inzet op transferia, doorfietsroutes en alternatieven voor de auto.

Waar staan we?

Gemeentelijk wagenpark

 • In 2022 is een onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden van het eigen wagenpark uitgevoerd. Dit onderzoek vormt de onderbouwing om goede keuzes te maken op weg naar een duurzaam wagenpark. Voertuigen worden vervangen op basis van leeftijd. Een aantal lichte bedrijfswagens is in 2023 vervangen. Voor grote voertuigen wordt het overstappen op een duurzame variant complexer. Vooruitlopend op de verduurzaming voor de langere termijn, wordt in 2023 eerst een reductie van de CO2-uitstoot gerealiseerd door over te stappen van GTL-brandstoffen naar HVO-brandstoffen.

CO2-uitstoot mobiliteit

 • In 2021 bedroeg de CO2-uitstoot als gevolg van het brandstofverbruik in de mobiliteit in de gemeente Tynaarlo 64,5 kton.
 • Door een daling van het totale brandstoffengebruik in de mobiliteit in de periode 2010 t/m 2021 en een groeiend aandeel van hernieuwbare bronnen, is het gebruik van fossiele energiebronnen in de mobiliteit afgenomen. De vermindering van het gebruik van fossiele energiedragers heeft geleid tot een dalende CO2-uitstoot. Zowel de CO2-uitstoot als het brandstofgebruik in de mobiliteit zijn wel licht gestegen tussen 2020 en 2021 (ca. 1%). Dit is waarschijnlijk het gevolg van toenemende verkeersbewegingen door het einde van de coronapandemie. In 2021 zit het brandstofgebruik en bijbehorende CO2-uitstoot wel onder het niveau van voor de coronapandemie.
 • Sinds 2010 is de CO2-uitstoot als gevolg van het brandstofverbruik in de mobiliteit met 11% afgenomen in 2021. In dezelfde periode daalde het brandstoffenverbruik met 19%.
 • Wegverkeer heeft veruit het grootste aandeel in de CO2-uitstoot in de mobiliteit (86% in 2021). Circa de helft van deze uitstoot vindt plaats op de snelweg A28.
 • Figuur 15 toont de ontwikkeling van de CO2-uitstoot als gevolg van het brandstofverbruik in de mobiliteit in de gemeente Tynaarlo.

Figuur 15: Ontwikkeling CO2-uitstoot a.g.v. brandstofgebruik mobiliteit

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Wegverkeer (A28) Wegverkeer (overige wegen) Overige modaliteiten
2010 32,8 30,7 9,1
2011 31,7 30,3 9,5
2012 30,6 29,8 9,7
2013 29,7 29,1 10,0
2014 29,1 28,5 10,3
2015 29,4 28,9 10,0
2016 30,3 29,5 10,1
2017 30,4 29,8 9,6
2018 30,0 29,7 9,8
2019 29,6 29,2 9,2
2020 28,3 26,3 9,1
2021 28,9 26,8 8,9

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Lopende en geplande projecten

 • Verduurzaming eigen wagenpark: Het onderzoek naar de verduurzaming van het eigen wagenpark vormt de onderbouwing om goede keuzes te maken op weg naar een duurzaam wagenpark. Een aantal lichte bedrijfswagens is in 2023 vervangen. Ook wordt in 2023 een reductie gerealiseerd door over te stappen van GTL-brandstoffen naar HVO-brandstoffen.
 • Regionaal mobiliteitsplan Drenthe: Het Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe (RMP) is een verplichting vanuit het klimaatakkoord en is in 2021 met provincie en gemeenten opgesteld. Het doel ervan is om via beleid en maatregelen CO2 te reduceren in de Drentse mobiliteit. Een doorontwikkeling van het Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe zal naar verwachting 1e kwartaal 2024 onder regie van de provincie als RMP 2.0 worden vastgesteld. Door de krachten te bundelen bij het opstellen en het uitvoeren van het RMP is een hoger rendement te behalen. In het plan wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen, zoals duurzame grond- weg- en waterbouw, elektrisch vervoer, laad- en tankinfrastructuur, duurzaam mobiliteitsgedrag en zero-emissie zones en/of privileges. 
 • Laadvisie: Onderdeel van het Regionaal mobiliteitsplan Drenthe is een laadvisie met plaatsingsbeleid, die in 2022 is voorbereid en in is 2023 vastgesteld door de raad. In de visie is het plaatsingsbeleid van laadpalen uitgewerkt, dit wordt samen opgepakt met bewoners.
 • Laadconsessie: In mei 2023 is een nieuwe laadconcessie gestart met Equans. Dit is de tweede laadconsessie in de gemeente Tynaarlo en heeft als doel om de komende drie jaren 2.100 openbare laadpalen te realiseren. De eerste laadconcessie liep van 2019 tot juni 2022. De laadconcessie houdt in dat elektrische autobezitters zonder eigen oprit eenvoudig een nabijgelegen laadpaal aan kunnen vragen via de website www.laadpaalnodig.nl
 • Pilot autodelen: Via het project autodelen komen in de regio Groningen-Assen op 13 locaties deelauto’s te staan. De Regio Groningen-Assen en provincie Drenthe startten dit project in 2021. Inmiddels staan twee deelauto’s in de gemeente Tynaarlo. Eén in Eelde en één deelauto in Zuidlaren.
Versie:
v6.1.1

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report