Spring naar inhoud

Hernieuwbare energie

Totaalbeeld

 • De totale hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Tynaarlo bedraagt 385 TJ in 2021. Dit komt overeen met 15% van het totale energiegebruik in de gemeente Tynaarlo.
 • Het grootste deel (322 TJ) betreft hernieuwbare elektriciteit en warmte opgewekt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het resterende deel betreft biobrandstoffen die weliswaar in Tynaarlo worden gebruikt, maar elders zijn geproduceerd.
 • Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energiegebruik is in Tynaarlo iets hoger dan het landelijke aandeel hernieuwbare energie (15% t.o.v. 12%). 
 • Duurzame elektriciteit heeft het grootste aandeel in de hernieuwbare energiemix van de gemeente Tynaarlo (59%), gevolgd door duurzame warmte (25%) en hernieuwbare brandstoffen in de mobiliteit (16%).

Duurzame elektriciteit

 • De hernieuwbare elektriciteit in Tynaarlo wordt vrijwel volledig opgewekt door zonnepanelen. De rol van windstroom is zeer beperkt. Er wordt op dit moment alleen elektriciteit door kleine erfmolens opgewekt. Daarvan zijn er 5 gerealiseerd. Realisatie van grote windmolens past niet binnen het gemeentelijk beleid.
 • De hoeveelheid aan opwek van zonnestroom is in de laatste jaren fors gegroeid. Vanaf 2019 is de hoeveelheid fors toegenomen door de realisatie van o.a. een groot drijvend zonnepark op de zandwinplas van Roelofs (recent uitgebreid) en een zonnepark op het middenterrein van Groningen Airport Eelde. Ook het aantal woningen met zonnepanelen is fors toegenomen de afgelopen jaren.
 • Figuur 7 toont de ontwikkeling van de hoeveelheid opgewekte zonnestroom in de periode 2010 t/m 2022. Figuur 8 toont de ontwikkeling van het percentage woningen met zonnepanelen in deze periode.*

* Voor 2020 werd voor de opwek van zonnestroom geen onderscheid gemaakt tussen kleinschalige en grootschalige systemen. Voor grootschalige systemen zijn geen gegevens beschikbaar over de verdeling tussen zon op dak en zon op land.  

Figuur 7: Ontwikkeling hoeveelheid opgewekte zonnestroom gemeente Tynaarlo

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Kleinschalig (<15 KWp) Grootschalig (>15 KWp) = RES Totaal
2010     0
2011     0
2012     1
2013     2
2014     3
2015     4
2016     5
2017     7
2018     10
2019     28
2020 15 36 51
2021 18 45 63
2022 26 49 75
Doel 2030 28 133 161

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Figuur 8: Ontwikkeling % woningen met zonnepanelen

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar % woningen met zonnepanelen Tynaarlo % woningen met zonnepanelen Nederland
2012 2 1
2013 4 2
2014 6 3
2015 8 4
2016 10 5
2017 15 7
2018 19 9
2019 25 12
2020 31 16
2021 39 20
2022 50 25

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Duurzame warmte

 • Verbranding van biomassa heeft een aandeel van 94% in de totale hoeveelheid hernieuwbare warmte in de gemeente Tynaarlo. Het gaat om biomassaketels bij bedrijven en verbranding van hout(skool) door huishoudens. 
 • WKO-systemen en warmtepompen zijn verantwoordelijk voor de resterende 6% van de totale hoeveelheid hernieuwbare warmte in de gemeente Tynaarlo.
 • De hoeveelheid hernieuwbare warmte door houtkachels nam tussen 2010 en 2019 fors af (van 51 TJ naar 17 TJ). In 2020 en 2021 is de hoeveelheid hernieuwbare warmte door houtkachels echter weer flink toegenomen (72 TJ). Dit komt door een nieuwe berekeningsmethode die Nederlandse Emissieregistratie vanaf 2020 toepast. Deze methodiek is gebaseerd op nieuwere en recentere informatiebronnen waardoor de hoeveelheid hernieuwbare warmte door houtkachels vanaf 2020 substantieel hoger is dan in voorgaande jaren zonder dat hier een feitelijke stijging in 2020 aan ten grondslag ligt.
 • Biomassaverbranding door bedrijven is sinds 2016 gezakt van 29 TJ naar 16 TJ in 2021. De fluctuatie in deze categorie hangt waarschijnlijk met name samen met fluctuaties in het gebruik van de biomassaketel van 0,85 MW in Bunne. Deze ketel is in 2016 in gebruik genomen (bron: RVO).
 • De rol van WKO-systemen en warmtepompen in de productie van duurzame warmte is tot op heden vrij beperkt in de gemeente (6TJ). 
 • Figuur 9 toont de ontwikkeling van de hoeveelheid hernieuwbare warmte in de periode 2010 t/m 2021.

Figuur 9: Ontwikkeling hoeveelheid hernieuwbare warmte gemeente Tynaarlo

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Biomassaverbranding huishoudens WKO-systemen en warmtepompen Biomassaverbranding bedrijven
2010 52 2 0
2011 46 2 0
2012 39 2 0
2013 32 2 0
2014 25 2 0
2015 18 3 0
2016 18 3 29
2017 18 4 24
2018 18 4 17
2019 18 5 20
2020 73 6 19
2021 73 6 16

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Duurzame mobiliteit

 • De hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen in de mobiliteit bedraagt 63 TJ in 2021. Dit komt neer op 6,6% van het totale energiegebruik in de mobiliteit.
 • De hoeveelheid hernieuwbare energie in de mobiliteit is in de periode 2010 t/m 2021 gegroeid met 42 TJ. Deze stijging komt met name door strengere Europese bijmengingsverplichtingen, waardoor het gebruik van biobrandstoffen is gegroeid. 
 • Na een daling in 2020 is de hoeveelheid hernieuwbare energie in de mobiliteit in 2021 weer toegenomen. Dit wordt waarschijnlijk verklaard door de toename in het totale brandstofgebruik in de mobiliteit in 2021. Door de bijmengverplichting wordt er ook meer hernieuwbare energie gebruikt als het totale brandstofverbruik toeneemt.
 • Figuur 10 toont de ontwikkeling van de hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen in de mobiliteit.

Figuur 10: Ontwikkeling aandeel hernieuwbare energiebronnen (mobiliteit)

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Hernieuwbare energie in de mobiliteit
2010 21
2011 30
2012 31
2013 30
2014 35
2015 30
2016 23
2017 30
2018 50
2019 62
2020 55
2021 63

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Versie:
v6.2.21

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report