Spring naar inhoud

Pijler 4: Circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Doelstelling(en):

In het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030 zijn onderstaande doelstellingen geformuleerd voor deze pijler. 

 • In 2030 hebben minimaal 4 projecten of experimenten omtrent circulair bouwen plaatsgevonden binnen de gemeente Tynaarlo.
 • In 2030 staat bij gemeente Tynaarlo circulair inkopen centraal bij de aanschaf van producten of materialen.

Waar staan we?

Circulaire projecten

 • Er zijn momenteel 5 projecten gericht op circulair slopen en/of bouwen in uitvoering of ontwikkeling:
  • gymzaal Gouden Regenlaan;
  • sporthallen de Marsch, school en gymzaal De Kooi;
  • 't Punthoes;
  • De Zwet;
  • De Bladergroenschool.
 • De verwachting is dat de doelstelling ruimschoots gehaald wordt om minimaal 4 projecten in 2030 gerealiseerd te hebben, gericht op circulair bouwen en/of slopen. 

Circulair inkopen door de gemeentelijke organisatie

 • De gemeentelijke organisatie hanteert bij aanbestedingen voor sloop dat minimaal 80% van de materialen wordt hergebruikt.
 • Voor andersoortige aanbestedingen dient de ambitie om circulair in te kopen nog nader te worden uitgewerkt. 

Restafval en afvalscheiding

 • Het streven van de gemeente Tynaarlo is om de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner te verlagen en het scheidingspercentage te verhogen. 
 • Figuur 16 toont de ontwikkeling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in de periode 2016 t/m 2022. Figuur 17 toont het scheidingspercentage in deze periode. Uit de grafieken blijkt dat de totale hoeveelheid huishoudelijk restafval is afgenomen sinds 2016 en dat het scheidingspercentage is toegenomen in dezelfde periode. In 2022 bedroeg het scheidingspercentage 76%.  

Figuur 16: Ontwikkeling hoeveelheid huishoudelijk afval

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Huishoudelijk restafval
2016 140
2017 128
2018 126
2019 90
2020 114
2021 113
2022 108

Bron: Grondstoffenmonitor Tynaarlo

Figuur 17: Ontwikkeling scheidingspercentage huishoudelijk afval

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Scheidingspercentage
2016 68
2017 72
2018 73
2019 80
2020 78
2021 77
2022 76

Bron: Grondstoffenmonitor Tynaarlo

Lopende en geplande projecten

 • Sloop en nieuwbouw gymzaal Gouden Regenlaan: Dit project betreft de bouw van een gymzaal aan de Gouden Regenlaan in Zuidlaren. Het doel is energieneutrale en aardgasvrije nieuwbouw. Circulariteit speelt ook een rol; o.a. is de intentie is om een sportvloer te hergebruiken.
 • Circulair slopen sporthallen de Marsch, school en gymzaal De Kooi: Dit project betreft de sloop van een dubbele sporthal, schoolgebouw en een gymzaal. Het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de sloop moest ervoor zorgen dat minimaal 80% van de vrijkomende materialen hergebruikt konden worden. Het resultaat was dat ruim 97% van de vrijkomende materialen opnieuw is gebruikt. 
 • Circulair slopen 't Punthoes: Dit project betreft de sloop van het oude bibliotheekgebouw in Eelde (Punthoes). Het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de sloop moest ervoor zorgen dat minimaal 75,1% van de vrijkomende materialen hergebruikt konden worden. Het resultaat was dat ruim 75,6% van de vrijkomende materialen opnieuw is gebruikt.
 • Sloop en nieuwbouw De Zwet: Dit project betreft het slopen en nieuwbouwen van sporthal De Zwet in Zuidlaren en bevindt zich in de ontwerpfase. Energieneutraal, gasloos, klimaatadaptief en circulair zijn belangrijke uitgangspunten voor het project.
 • Circulair slopen voormalige Bladergroenschool: In 2024 komt de locatie van voormalige Badergroenschool vrij van gebruik door het COA. De locatie wordt na vrijkomen gesloopt en vervolgens herontwikkeld voor woningbouw.
 • Hergebruik puin: Bij verschillende werkzaamheden in de gemeente, denk aan rioolrenovatie, herinrichting woongebieden, herstraten, nieuwbouw etc. komt puin vrij. Het gaat bijvoorbeeld om stenen, putten, kolken stoepranden. Dit wordt verzameld in de TOP (Tijdelijke Opslag Plaats) op de gemeentewerf in Tynaarlo. Één keer per jaar komt er een breekinstallatie langs die het puin breekt, zodat dit puin weer gebruikt kan worden als funderingsmateriaal onder wegen.
 • Hergebruik grond: Bij het afnemen van bermen, plantvakken legen of andere groenwerkzaamheden komt grond vrij waar takken en stenen in zitten. Dit wordt eveneens verzameld in de TOP (Tijdelijke Opslag Plaats) op de gemeentewerf in Tynaarlo en hier wordt de grond opgebulkt tot 2.000 ton. Daarna wordt de grond gezeefd en gekeurd. Na keuring kan de grond weer in de hele gemeente worden toegepast in bermen of plantvakken.
 • Campagne grondstoffen ‘Geef het door!’: In 2023 is een doorstart gemaakt van deze gezamenlijke campagne van de Drentse gemeenten. Het doel van de campagne is dat inwoners van onze gemeente zich meer bewust worden van grondstoffenstromen, minder grondstoffen gebruiken en meer grondstoffen hergebruiken. De campagne loopt in 2023 door en zal verder gaan in 2024. Zo wordt in 2024 onder de Geefhetdoor-vlag een Race against Waste en de Geefhetdoorweek in de gemeente Tynaarlo georganiseerd.
 • Inzameling luiers: De ontwikkeling van gescheiden huisvuilinzameling van luiers wordt gevolgd. Als er goede recyclingmogelijkheden zijn, wordt daarover een definitieve afweging gemaakt.
 • Ondersteunen lokale initiatieven: De loopgroep Drentse Aa organiseert bijvoorbeeld activiteiten waarbij ze hardlopen combineren met afval opruimen. De verschillende dorpsverenigingen organiseren ook jaarlijks verschillende acties voor het opruimen van zwerfafval. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven door materiaal beschikbaar te stellen.
 • Ondertekening van het Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen: De Drentse gemeenten werken samen op het gebied van afval en reiniging, met als gezamenlijk doel een circulaire grondstoffeneconomie. De Drentse gemeenten hebben afspraken gemaakt hoe zij dit willen realiseren en deze afspraken zijn vastgelegd in een manifest. Het manifest is op donderdag 1 juni 2023 door bestuurders ondertekend.      
Versie:
v6.2.21

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report