Spring naar inhoud

Pijler 4: Circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Doelstelling(en):

In het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030 zijn onderstaande doelstellingen geformuleerd voor deze pijler. 

 • In 2030 hebben minimaal 4 projecten of experimenten omtrent circulair bouwen plaatsgevonden binnen de gemeente Tynaarlo.
 • In 2030 staat bij gemeente Tynaarlo circulair inkopen centraal bij de aanschaf van producten of materialen.

Waar staan we?

Circulaire projecten

 • Er zijn momenteel 4 projecten gericht op circulair slopen en/of bouwen in uitvoering of ontwikkeling:
  • gymzaal Gouden Regenlaan;
  • sporthallen de Marsch, school en gymzaal De Kooi;
  • 't Punthoes;
  • De Zwet.
 • De doelstelling is daarmee reeds gerealiseerd. Het streven is echter om de komende jaren nog meer projecten uit te voeren gericht op circulair bouwen. 

Circulair inkopen door de gemeentelijke organisatie

 • De gemeentelijke organisatie hanteert bij aanbestedingen voor sloop dat minimaal 80% van de materialen wordt hergebruikt.
 • Voor andersoortige aanbestedingen wordt de ambitie om circulair in te kopen nog nader uitgewerkt.
 • Zodra dit is uitgewerkt, worden de concretisering van de ambitie en de stand van zaken rond circulair inkopen opgenomen in de monitor. 

Restafval en afvalscheiding

 • Het streven van de gemeente Tynaarlo is om de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner te verlagen en het scheidingspercentage te verhogen. 
 • Figuur 16 toont de ontwikkeling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval in de periode 2016 t/m 2020. Figuur 17 toont de ontwikkeling van de hoeveelheid gescheiden grondstoffen in deze periode. Hieruit blijkt dat de totale hoeveelheid huishoudelijk restafval is afgenomen sinds 2016 en dat de hoeveelheid gescheiden grondstoffen is toegenomen in dezelfde periode.

Figuur 16: Ontwikkeling hoeveelheid huishoudelijk afval

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Huishoudelijk restafval
2016 140
2017 128
2018 126
2019 90
2020 114

Bron: Grondstoffenmonitor Tynaarlo

Figuur 17: Ontwikkeling hoeveelheid gescheiden grondstoffen

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar GFT Papier en glas Textiel en PMD Overig
2016 72 99 30 49
2017 74 97 32 52
2018 75 98 35 47
2019 127 99 43 73
2020 155 99 42 95

Bron: Grondstoffenmonitor Tynaarlo

Lopende en geplande projecten

 • Sloop en nieuwbouw gymzaal Gouden Regenlaan: Dit project betreft de bouw van een gymzaal aan de Gouden Regenlaan in Zuidlaren. Het doel is energieneutrale en aardgasvrije nieuwbouw. Circulariteit speelt ook een rol; o.a. is de intentie is om een sportvloer te hergebruiken.
 • Circulair slopen sporthallen de Marsch, school en gymzaal De Kooi: Dit project betreft de sloop van een dubbele sporthal, schoolgebouw en een gymzaal. Het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de sloop moest ervoor zorgen dat minimaal 80% van de vrijkomende materialen hergebruikt konden worden. Het resultaat was dat ruim 97% van de vrijkomende materialen opnieuw is gebruikt. 
 • Circulair slopen 't Punthoes: De aanbesteding voor de sloop van het oude bibliotheekgebouw in Eelde (Punthoes) start binnenkort. De sloop start begin 2022 en het materiaal dient hergebruikt te kunnen worden.
 • Sloop en nieuwbouw De Zwet: Dit project betreft het slopen en nieuwbouwen van sporthal De Zwet in Zuidlaren. De aanbesteding start in 2022 en in het project zijn energieneutraal, gasloos en circulair belangrijke uitgangspunten. 
 • Hergebruik puin: Bij verschillende werkzaamheden in de gemeente, denk aan rioolrenovatie, herinrichting woongebieden, herstraten, nieuwbouw etc. komt puin vrij. Het gaat bijvoorbeeld om stenen, putten, kolken stoepranden. Dit wordt verzameld in de TOP (Tijdelijke Opslag Plaats) op de gemeentewerf in Tynaarlo. 1x per jaar komt er een breekinstallatie langs die het puin breekt, zodat dit puin weer gebruikt kan worden als funderingsmateriaal onder wegen.
 • Hergebruik grond: Bij het afnemen van bermen, plantvakken legen of andere groenwerkzaamheden komt grond vrij waar takken en stenen in zitten. Dit wordt eveneens verzameld in de TOP (Tijdelijke Opslag Plaats) op de gemeentewerf in Tynaarlo en hier wordt de grond opgebulkt tot 2.000 ton. Daarna wordt de grond gezeefd en gekeurd. Na keuring kan de grond weer in de hele gemeente worden toegepast in bermen of plantvakken.
 • Campagne grondstoffen: Geef het door!: Dit is een gezamenlijke campagne van de 12 Drentse gemeenten. Het doel is dat inwoners van onze gemeente zich meer bewust worden van grondstoffenstromen, minder grondstoffen gebruiken en meer grondstoffen hergebruiken. 
 • Peiling nieuwe vormen afvalverzameling: De gemeente Tynaarlo onderzoekt hoe het inzamelen van afval door inwoners wordt ervaren en of er draagvlak is voor nieuwe vormen van afvalinzameling. Bij nieuwe vormen gaat het bijvoorbeeld om aparte containers voor luiers en omgekeerd inzamelen (bij omgekeerd inzamelen wordt afval dat herbruikbaar is aan huis opgehaald i.p.v. restafval).
 • Ondersteunen lokale initiatieven: De loopgroep Drentse Aa had een activiteit waarbij ze hardlopen combineren met afval opruimen. Nu gaat ook de werkgroep groen in Bunne afval opruimen. De gemeente faciliteren dergelijke initiatieven door materiaal beschikbaar te stellen.
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting