Spring naar inhoud

Pijler 2: Woningen en gebouwen

Wat willen we bereiken?

Doelstelling(en):

In het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030 zijn onderstaande doelstellingen geformuleerd voor deze pijler. 

 • In 2030 zijn de eerste wijken binnen gemeente Tynaarlo verduurzaamd en van het aardgas af.

 • In 2030 voldoet het commercieel en maatschappelijk vastgoed in de gemeente Tynaarlo aan de landelijke energieprestatie-doelen en zijn diverse gebouwen in Tynaarlo van het aardgas af. 

Waar staan we?

% aardgasvrije woningen en dorpen/wijken

 • In 2020 werd 1,2% van de woningen in de gemeente Tynaarlo elektrisch verwarmd zonder gasverbruik. Dit komt neer op circa 175 woningen. 
 • Er zijn nog geen dorpen/wijken die volledig aardgasvrij zijn.
 • Figuur 12 toont de ontwikkeling van het percentage aardgasvrije woningen en wijken in de gemeente Tynaarlo. 

Figuur 12: Ontwikkeling percentage aardgasvrije woningen en dorpen/wijken

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar % aardgasvrije woningen % aardgasvrije dorpen/wijken
2017 0,2 0,0
2018 0,5 0,0
2019 0,8 0,0
2020 1,2 0,0

Bron: CBS

Landelijke energieprestatiedoelen: label C verplichting kantoren 

 • Kantoorgebouwen groter dan 100 m2 moeten vanaf 2023 volgens de wet energielabel C of hoger hebben. De verplichting geldt niet als de gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties minder dan de helft is van de totale gebruiksoppervlakte van een gebouw.
 • Uit een GIS-viewer van RVO blijkt dat circa 90 gebouwen in de gemeente Tynaarlo zeer waarschijnlijk moeten voldoen aan deze verplichting. Op basis van de GIS-viewer van RVO is een inschatting gemaakt van de labelverdeling van kantoren in de gemeente Tynaarlo. Hieruit blijkt dat de meeste kantoren waarvan het label bekend is, voldoen aan de verplichting. Voor het grootste deel van de kantoren is het energielabel echter niet bekend. De betrouwbaarheid van deze informatiebron is echter wel een punt van zorg, omdat alleen al voor het gemeentelijk vastgoed zes gebouwen ten onrechte als kantoor worden aangemerkt. Door het ontbreken van een betere bron is er echter toch voor gekozen om deze cijfers wel in de monitor op te nemen. 
 • Figuur 13 toont de labelverdeling van gebouwen die zeer waarschijnlijk vallen onder de Label C verplichting voor kantoren. 

Figuur 13: Labelverdeling kantoren gemeente Tynaarlo

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Label Aantal kantoren
A 17
B 13
C 5
D 2
E 0
F 0
G 3
Geen label 52

Bron: GIS-viewer RVO

Landelijke energieprestatiedoelen: Activiteitenbesluit milieubeheer

 • Bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.
 • Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat bedrijven en instellingen die vallen onder de energiebesparingsplicht zelf moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.
 • Uit cijfers van de RUD blijkt dat ruim de helft (53%) van de bedrijven en instellingen in de gemeente Tynaarlo waarvan wordt verwacht dat ze moeten voldoen aan de informatieplicht hier inmiddels aan heeft voldaan. Welk deel van de bedrijven en instellingen heeft voldaan aan de energiebesparingsplicht is nog niet bekend.

Aardgasloze gebouwen

 • Een aantal gebouwen in Tynaarlo is aardgasloos. Het gaat bijvoorbeeld om sporthal Groote Veen in Eelde, een gymzaal in Tynaarlo en een nieuw bedrijfspand in Eelde. Daarnaast zijn 2 zwembaden aardgasloos, het gaat om Lemferdinge in Paterswolde en De Leemdobben in Vries.

Aardgasverbruik gebouwde omgeving

 • Het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving heeft een aandeel van 39% in het totale energiegebruik van de gemeente Tynaarlo. In 2020 bedroeg het aardgasverbruik 31,6 miljoen m3.
 • In de periode 2010 t/m 2020 is het aardgasgebruik in de gebouwde omgeving met bijna 10 miljoen m3 gedaald. Dit komt neer op een afname van 24%. 
 • In de publieke dienstverlening is het aardgasverbruik met 52% afgenomen sinds 2010 en in de commerciële dienstverlening met 36%. Het aardgasgebruik in woningen is het minst hard gedaald (-14%).
 • Figuur 14 toont de ontwikkeling van het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving in de gemeente Tynaarlo.

Figuur 14: Ontwikkeling aardgasgebruik gebouwde omgeving

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Woningen Commerciële dienstverlening Publieke dienstverlening
2010 29,0 5,0 7,4
2011 28,2 3,9 6,2
2012 27,5 4,5 6,0
2013 27,6 4,9 7,1
2014 26,7 3,9 5,6
2015 25,4 4,1 5,5
2016 25,7 4,4 4,8
2017 25,5 4,1 4,5
2018 25,7 3,8 4,5
2019 25,3 3,3 4,0
2020 24,8 3,2 3,6

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Lopende en geplande projecten

 • Transitievisie Warmte: De gemeente Tynaarlo heeft een Transitievisie Warmte opgesteld. De Transitievisie Warmte richt zich op het verduurzamen van woningen en gebouwen in Tynaarlo en daarmee het beperken van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. De Transitievisie Warmte is het bovenliggende stuk voor een verdere concrete uitwerking in uitvoeringsplannen, die volgen na vaststelling van de transitievisie Warmte.
 • Meerjaren duurzaamheidsplanning gemeentelijke gebouwen: In de Meerjaren duurzaamheidsplanning gemeentelijke gebouwen staan de duurzaamheidsambities voor de eigen gemeentelijke gebouwen (die de gemeente Tynaarlo exploiteert) en voor de gebouwen waarvoor gemeente Tynaarlo nog moet bepalen of deze duurzaam geëxploiteerd worden of actief wordt afgestoten. De meerjaren duurzaamheidsplanning gemeentelijke gebouwen’ is vastgesteld in 2020. In 2021 is de verlichting van het gemeentehuis vervangen voor LED-verlichting.
 • Energieneutrale bedrijventerreinen: Bedrijventerrein de Punt doet mee aan een pilot van de provincie  Drenthe om bedrijventerreinen in de provincie energieneutraal te maken. Dit project bestaat uit een aantal stappen: draagvlakontwikkeling voor een gezamenlijke aanpak, dataverzameling en analyse, identificeren van kansen en vertalen kansen naar concrete projecten.  
 • Regeling Reductie Energieverbruik (RRE): In het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik heeft de gemeente Tynaarlo haar medewerking verleend aan drie typen activiteiten gericht op energiebesparing:
  • Provinciebrede acties vanuit het Drents Energie Loket: Bespaarbox (een digitale voucher van €50,- waarmee bewoners bij bouwmarkten materialen voor energiebesparing kunenn inkopen), CV-check (een voucherregeling t.w.v. 250,- waarmee bewoners hun CV-installatie kunnen laten optimaliseren door een installatiebedrijf), opleiden energiecoaches, helpdesk Drents Energie Loket en een algemene publiciteitscampagne
  • In de wijken/buurten/regio’s waar een energie-initiatief zit, worden energiebespaaracties in de buurt georganiseerd.
  • In de buurten/wijken/regio’s waar geen energie-initiatief zit, zou stichting Buurkracht Energy Party's organiseren. Dit is door de coronamaatregelen niet doorgegaan. Als alternatief is een webinar georganiseerd. 
 • Bewonersinitiatieven: Er zijn verschillende bewonersinitiatieven gericht op energiebesparing en verduurzaming actief in de gemeente Tynaarlo. Zij voeren diverse activiteiten uit, voor en door (buurt)bewoners. Via de initiatieven kunt u ook een bezoek aanvragen van een energiecoach of voor een warmtescan van uw woning. De initiatieven zijn o.a. Energiecoöperatie Drentse Aa (ECDA), Buurtteam Energie Zuidlaren, Buurtteam de Fledders (Vries) en Energiecoöperatie Duurzaam Taarlo. Vanuit de gemeente is ook een subsidieregeling voor bewonersinitiatieven beschikbaar om de lokale kracht te stimuleren, de regeling ondersteuning bewonersinitiatieven duurzaamheid.
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting