Spring naar inhoud

Pijler 1: Hernieuwbare energie

Wat willen we bereiken?

Doelstelling(en):

In het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030 is onderstaande doelstelling geformuleerd voor deze pijler. 

 • In 2030 wekken we in de gemeente Tynaarlo jaarlijks tussen 745 en 1.090 TJ aan hernieuwbare energie op. 

Waar staan we?

Opwek hernieuwbare energie

 • De opwek van hernieuwbare elektriciteit en warmte in de gemeente Tynaarlo bedraagt 322 TJ in 2021. Dit komt overeen met ongeveer 20% van het totale elektriciteits- en warmteverbruik in de gemeente Tynaarlo in 2021.
 • In de laatste drie jaar is de opwek van hernieuwbare energie fors gestegen. Dit komt hoofdzakelijk door de toename van het aantal zonnepanelen in Tynaarlo. De hoeveelheid zonnestroom opgewekt in 2021 was een factor 6,5 groter dan de hoeveelheid zonnestroom opgewekt in 2018. Ook was er in 2020 een forse groei in het gebruik van houtkachels. Dit komt door een nieuwe berekeningsmethode die Nederlandse Emissieregistratie vanaf 2020 toepast.
 • De hoeveelheid opgewekte hernieuwbare elektriciteit komt overeen met de helft van het elektriciteitsgebruik in de gemeente Tynaarlo. 
 • Het aandeel van hernieuwbare warmte in de totale warmtevraag is fors lager dan het aandeel van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsvraag. In 2021 had hernieuwbare warmte een aandeel van 8,1% in de totale warmtevraag. 
 • De gemeente Tynaarlo heeft in De Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe als ambitie geformuleerd dat jaarlijks 101 miljoen kWh hernieuwbare elektriciteit door zonnepanelen op land wordt opgewekt en 32 miljoen kWh hernieuwbare elektriciteit door grootschalige installaties (>15 kWp) op daken. Daarnaast heeft de gemeente Tynaarlo als doel dat in 2030 28 miljoen kWh hernieuwbare elektriciteit door kleinschalige installaties (<15 kWp) op daken wordt opgewekt.
 • Figuur 11 toont de historische ontwikkeling van de opwek van hernieuwbare energie en een prognose voor 2030 gebaseerd op de ambities voor zon op land en zon op daken.

Figuur 11: Ontwikkeling opwek hernieuwbare energie (elektriciteit + warmte)

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare warmte Prognose Doel
2010 0 54    
2011 1 48    
2012 3 40    
2013 6 34    
2014 10 27    
2015 14 20    
2016 19 50    
2017 25 45    
2018 35 38    
2019 100 42    
2020 183 97    
2021 227 95    
2030     675 745

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Lopende en geplande projecten

 • Bijdrage aan Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe: De gemeente Tynaarlo heeft samen met de andere Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, waterschappen en diverse andere stakeholders de ambitie geformuleerd om 3,45 TWh elektriciteit op te wekken door grootschalige (minimaal 15 KWp) zonne-energie en windenergie in 2030. De gemeente Tynaarlo staat voor 0,133 TWh aan de lat, waarvan 0,101 TWh op land en het overige deel op (grote) daken. Voor alle daken - inclusief kleinschalige installaties (minder dan 15 KWp) - is de ambitie om jaarlijks 0,06 TWh elektriciteit uit zonnepanelen op te wekken.
 • Omgevingsvisie en beleidskader zon-op-land: In de ontwerp-omgevingsvisie is een beleidskader voor hernieuwbare energie op hoofdlijnen opgenomen. Na vaststelling van de visie in het najaar van 2023 wordt een participatietraject voorbereid om deze hoofdlijnen in een beleidskader zon-op-land uit te werken.
 • Zonneroute A28: Vanuit het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt onderzocht of we zonne-energie kunnen opwekken langs de A28 op grond van Rijkswaterstaat.
 • Zon op agrarische daken: In regionaal verband is door de gemeente Tynaarlo i.s.m. de provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze, gemeente Noordenveld, Gemeente Coevorden, Gemeente Hoogeveen, Gemeente de Wolden en LTO Noord een vervolg gegeven aan het pilotproject ‘Gebiedsaanpak Zon op agrarisch dak Drenthe’. Dit project heeft als doel om agrarische ondernemers in Drenthe te stimuleren en te helpen met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering door middel van het opwekken van duurzame energie en het verminderen van hun energieverbruik.
 • Zon op bedrijfsdaken: De gemeente Tynaarlo levert een bijdrage aan het vervolg op het project ‘zon-op-bedrijfsdaken’. De provincie Drenthe biedt via de organisatie ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ ondersteuning aan ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen. De advisering richt zich op het hele proces van inventarisatie tot realisatie, en van het aanvragen van subsidie tot het contact met het netwerkbedrijf. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse bedrijven op bedrijventerrein Vriezerbrug. 
 • Programma verduurzamen maatschappelijk vastgoed: Met het programma verduurzaming maatschappelijk vastgoed biedt de provincie Drenthe advies en ondersteuning op maat aan scholen, zorgaanbieders, culturele instellingen, dorpshuizen, kerken en welzijnswerk om tot een verduurzamingsplan te komen.
 • Zon op gemeentelijke gebouwen: De gemeente Tynaarlo is in de voorbereidingsfase voor het aanbrengen van zonnepaneleninstallaties op verschillende gemeentelijke gebouwen.
Logo Reporting
Versie:
v5.1.6
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting